Fortsatt arbete med värmesystemet

Värmex kommer att fortsätta arbetet med värmesystemet från och med nästa vecka.

Det som görs nu är att samtliga ventiler på elementen ska bytas ut. När samtliga ventiler är bytta så kommer värmesystemet att luftas och justeras in.

Efter att detta är gjort kommer termostat att installeras på ventilerna.

Det är viktigt att Värmex och deras underentreprenör får tillgång till din lägenhet vid dessa tillfällen.

Arbetet påbörjas i port 48 måndagen den 17 augusti och planen är att 2 portar per dag utförs i första skedet (ventilbytet) som beräknas ta ca 3 veckor.

Se avisering i din brevlåda för specifik Coronainformation, på aviseringen finns kontaktuppgifter för att kunna informera entreprenören om du exempelvis är sjuk eller om speciell skyddsutrustning behövs för att utföra arbete hos dig.

Vattnet avstängt under vecka 26

Under vecka 26 (23-26 juni) kommer vattnet vara avstängt till och från under hela veckan mellan klockan 8-16 i alla hus.

Tvättstugan kommer under hela veckan att vara ej bokningsbar mellan klockan 7-17.

Detta på grund av förebyggande arbete för byte av termostaterna.

 

 

Ombyggnation cykelrum hus 3

Den 25 juni kommer cykelrummet (märkt 3:22) att byggas om med nya cykelställsanordningar. Eftersom rummet är litet behövs det en annan form av förvaring av cyklar i cykelrummet.

Detta betyder att senast den 21 juni behöver cykelrummet vara tömt.

Under tiden för arbetet kan cyklarna istället parkeras i barnvagnsrummet bredvid.

Cyklar som inte tas omhand kommer att omhändertas. Likt övrig cykelrensning i föreningen.

Boendemeddelande Juni

Arbeten i sommar
Under sommaren kommer två byggarbeten ske.
Det ena är det arbete som Tepac utför vid portarna. Nytt insteg ska gjutas samt stenskivorna återmonteras. Utöver det kommer även nya portar. Målet är att instegen ska få rätt höjd samt ha rätt lutning.
Medans insteget är borttaget kommer det att finnas en spång vid porten så att det går att gå in och ut.

Efter ett missförstånd i början av arbetet demonterades tyvärr samtliga porttelefoner, dessa är nu återmonterade och fungerar som vanligt.
När återmontaget av stenskivorna sker kommer porttelefonen att demonteras. Då kommer boende få använda sin Iloq-nyckel i porten istället alternativt använda taggen via sidodörren till källaren.

Det andra arbetet är värmeinjusteringen som Värmex utför. Det kommer att börja nere i källarna under juni. I vissa fall kommer de behöva komma in i källarförråd och andra hyrda förråd, för de som är aktuella kommer Värmex att avisera tillträde i förväg.

I månadsskiftet augusti/september kommer bytet av ventiler och termostat att ske i lägenheterna. Detta är en nödvändig åtgärd, om läget fortfarande kräver det kommer Värmex bära skyddsutrustning vid arbete i lägenheterna.
Utöver själva bytet kommer tillträde även behövas i samband med själva slutjusteringen.

Föreningsstämman
Stämman blev av som planerat med poströstning. Robin Hessling är nyinvald suppleant i styrelsen i övrigt har styrelsen samma sammansättning som tidigare. Håkan Hilmersson är ny föreningsvald revisor och Rose-Marie Ottosson revisorssuppleant. Utöver det sitter Sonja Berggren och Rigmor Thorhard kvar i valberedningen.

Trapphuset din utrymningsväg
Om något skulle hända i ditt hus så är porten din utrymningsväg.
Det betyder att den måste vara fri från saker som kan komma ivägen för dig, din familj och dina grannar.

Porten och trapphuset ska vara helt tomt (undantaget hjälpmedel).
Saker som förvaras i trapphusen kommer från nu att omhändertas i samband med brandskyddskontrollerna istället för att som tidigare lappas med uppmaningen att ta bort dem.

Utbyte av tvättmaskiner

Den 16 juni kommer tvättstugans 6 maskiner att bytas ut mot nya eftersom de gamla börjar gå sönder och drar på sig höga servicekostnader.

Arbetet kommer att pågå under förmiddagen och det går att använda tvättstugan som vanligt igen kl 13:30. Under tiden arbetet pågår kommer det inte gå att tvätta i tvättstugan.

Radonmätning

Under vintern utfördes radonmätning i kvarteret.

Mätvärdena har varit mellan 30 – 80 Bq/m3 på samtliga mätta ställen.

Gränsvärdet är 200 Bq/m3.

Radonmätningen är således godkänd.

Boendemeddelande Maj

Förändringar i planeringen
Den senaste tiden har styrelsen fått ställa om mycket av sin planering för föreningen. Det är några få saker som fortfarande kommer att få vara kvar i planeringen men de saker som samlar många och sker i boendes lägenheter har vi försökt att prioritera bort.

  • Städdagen i början av maj hoppar vi i år över och låter HSB Mark göra mer av det som behövs istället.
  • Service av de nya fönstren som var planerat i slutet på mars är uppskjutet till senare.
  • Husen fyller i år 50 år, vi hade tänkt att ha en 50-års fest i juni men den får också bli av senare.
  • Efter att vi bytte fönster var tanken att vi skulle justera värmen för att optimera systemet och alla skulle få behaglig temperatur i sina lägenheter.
    Detta arbete kommer att fortgå, det som behöver göras i lägenheterna skjuts till september samt att det som kan göras utanför lägenheterna kommer att påbörjas till sommaren.
    Det är flera som klagar över låg temperatur i lägenheterna, av den anledningen vill vi inte skjuta detta arbete ett år framåt.
  • Insteg och portar kommer att renoveras som planerat under sommaren med start under maj. Det mest arbete sker utomhus samt att det finns alternativ väg ut via källaren.

Föreningsstämman
Den 19 maj blir föreningsstämman som planerat, men möjligheten till att poströsta kommer att finnas. Handlingar för poströstning kommer att komma ut i samband med att årshandlingarna för stämman delas ut i allas brevlådor. Styrelsen och HSB rekommenderar i år alla medlemmar att poströsta för att minska risken för spridning av Coronavirus.

Trapphuset din utrymningsväg
Om något skulle hända i ditt hus så är porten din utrymningsväg.
Det betyder att den måste vara fri från saker som kan komma ivägen för dig, din familj och dina grannar.

Porten och trapphuset ska vara helt tomt, det får inte förvaras dörrmattor, blommor, leksaker, barnvagnar eller andra saker där.
Undantaget hjälpmedel, så som rullatorer. Felplacerade föremål kommer att märkas och omhändertas i samband med brandskyddskontroller i portarna.

Saker som förvaras i trapphusen kommer från nu att omhändertas i samband med brandskyddskontrollerna istället för att som tidigare lappas med uppmaningen att ta bort dem.

Tänker du eller renoverar du just nu?
Tänk på att vissa renoveringar måste få styrelsens godkännande, ex. badrum

Kallelse föreningsstämma

(Notera även information längst ner på denna sida, ang rekommendation för alla att poströsta på årets stämma)

Här kan du ladda ner handlingarna.

Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening LÅNGPANNAN i Stockholm kallas härmed till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
TID:                      19 MAJ 2020     KL 19:00
PLATS:                 VÅRFRUKYRKAN
Fruängens kyrkogata 3

DAGORDNING
1.     Föreningsstämmans öppnande
2.     Val av stämmoordförande
3.     Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
4.     Godkännande av röstlängd
5.     Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6.     Godkännande av dagordningen
7.     Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
8.     Val av minst två rösträknare
9.     Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10.  Genomgång av styrelsens årsredovisning
11.  Genomgång av revisorernas berättelse
12.  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13.  Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15.  Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16.  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17.  Val av styrelseledamöter och suppleanter
18.  Presentation av HSB-ledamot
19.  Beslut om antal revisorer och suppleant
20.  Val av revisor/er och suppleant
21.  Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22.  Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23.  Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
24.  Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmäla ärenden som angivits i kallelsen
25.  Föreningsstämmans avslutande

Efter stämman finns det möjlighet till information från styrelsen och frågestund.

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens maka eller sambo eller om ombudet är medlem i föreningen. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämma kan rösta för sig själv samt den medlem som företräds genom fullmakt. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde.
Detta år får även medlem poströsta inför stämman för att hjälpa till med att minska smittspridningen av Coronavirus.
Styrelsen brf. Långpannan

 

Information kring stämman och Coronaviruset

Styrelsen har fattat beslut om att stämman kommer att utföras som planerat den 19 maj trotts Coronaviruset. Det är lagkrav på att utföra stämman senast 6 månader efter räkensakpsårets slut. Den möjliga tid att skjuta upp stämman ser vi inte heller i dagsläget att det kommer ha någon betydelse jämfört med att ha stämman som planerat.

Enligt ny lag som nu tagits fram för hantering av just stämmor i Coronatider så kan vi införa möjligheten till poströstning tillfälligt till stämman i år.

Med detta rekommenderar vi och vår förvaltare HSB starkt alla medlemmar i Brf. Långpannan att istället för att delta på stämman på plats, helt enkelt poströsta detta år. Detta för att minska smittspridning så mycket det går.

Stämman kommer att hållas kl 19:00 i Vårfrukyrkans lokaler (se kallelse) som planerat men med ytterst få närvarande. Målet är att vi blir stämmans ordförande och sekreterare, 2 justerare, föreningens revisor samt styrelsens ordförande.

Till den som ändå väljer att komma på själva stämman trotts vår rekommendation till poströsning, så utgår vi ifrån att du kommer fullt frisk och helt symtomfri.

Det kommer att tryckas ett poströstningshäfte som kommer att delas ut i samband med att årshandlingarna och övriga handlingar för stämman delas ut i alla bostadsrätters brevlådor.

I detta kommer alla förslag till beslut att stå med och du enkelt kryssar i Ja eller Nej på de olika besluten som ska fattas.

I detta röstningshäfte är även valberedningens nomineringar förtryckta. Om andra nomineringar önskas tryckas i häftet behöver valberedningen veta detta senast den 29 april 2020.
valberedningen@hannarydh.se

Nomineringar kan även ske på plats på årsmötet.

Själva poströstningshäftet skickas till den föreningsvalde revisorn för att undvika jäv. Mer information om detta kommer med handlingarna.

Staffan Törnqvist
Ordförande Brf. Långpannan