Parkering

Nu är fördelningen av parkeringsplatser klar.

Fördelningen har gått till på följande sätt, först har vi samlat in allas önskemål om 1, 2 och 3-handsval av område. Alla har dessutom fått skriva kommentarer till sin ansökan, önskemål gällande tillgänglighet har beaktats. Efter det har platser för bilar med behov av laddstolpe fördelats eftersom det är ett begränsat antal. När det varit klart har övrig fördelning skett i önskemålsordning enligt zonerna.

All tilldelning har skett genom att vi kastat tärningar så att slumpen avgör vilken plats som tilldelas. Boende som sökt efter den utsatta tiden har hamnat på köplats och tilldelats plats enligt köordningen.

Alla som ansökt om en parkeringsplats har fått en sådan tilldelad och har fått information om denna i sin brevlåda. Har du inte fått något beror det antagligen på att du inte ansökt i tid eller att den kommit bort innanför lägenhetsdörren.

Som det står i lappen som de som ansökt fått i brevlådan har fördelningen skett via slumpen genom att vi kastat tärningar om fördelningsordningen, vilket vi i styrelsen såg som den mest rättvisa metoden.

Vad händer nu? Styrelsen kommer närmaste veckan att skicka listan med alla som ska ha parkeringsplats till HSB. HSB kommer sedan att skicka ut ett hyresavtal till dig som du behöver signera och returnera.

Från den 1 maj 2023 gäller fasta parkeringsplatser. Om någon står på din plats behöver du ringa till Aimopark och meddela detta, 0771-96 90 00.

Parkeringstillstånd kommer vi att dela ut under sista veckan i april till de som skrivit på ett returnerat hyresavtal för tilldelad parkeringsplats.

Du förfogar över din parkeringsplats, även sopning och snöröjning. Den bil som har parkeringstillståndet för parkeringsplatsen får stå på platsen och det är inte knutet till registreringsnummer eller liknande.

Varje plats kommer att märkas upp med platsnummer, vilket kommer att ske mot slutet av april.

Om du skulle flytta och/eller sälja din lägenhet och har en parkeringsplats så sägs hyresavtalet för parkeringsplatsen upp. Parkeringsplatsen tillfaller kön och den som är först i köordningen erbjuds platsen. Parkeringsplatsen tillfaller inte ny innehavare av lägenheten.