Kallelse föreningsstämma

Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening LÅNGPANNAN i Stockholm kallas härmed till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
TID:                      25 MAJ 2021     KL 1900
PLATS:                VÅRFRUKYRKAN
                             Fruängens kyrkogata 3

På grund av Corona-pandemin kommer föreningsstämman ske likt förra året med poströstning. Se separat avisering samt handlingarna som kommer ca 14 dagar innan föreningsstämman.

DAGORDNING
1.     Föreningsstämmans öppnande
2.     Val av stämmoordförande
3.     Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
4.     Godkännande av röstlängd
5.     Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6.     Godkännande av dagordningen
7.     Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
8.     Val av minst två rösträknare
9.     Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10.  Genomgång av styrelsens årsredovisning
11.  Genomgång av revisorernas berättelse
12.  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13.  Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15.  Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16.  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17.  Val av styrelseledamöter och suppleanter
18.  Presentation av HSB-ledamot
19.  Beslut om antal revisorer och suppleant
20.  Val av revisor/er och suppleant
21.  Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22.  Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23.  Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
24.  Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmäla ärenden som angivits i kallelsen
25.  Föreningsstämmans avslutande

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens maka eller sambo eller om ombudet är medlem i föreningen. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämma kan rösta för sig själv samt den medlem som företräds genom fullmakt. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde.
Styrelsen brf. Långpannan

Information kring stämman och Coronaviruset

Styrelsen har fattat beslut om att stämman kommer att utföras som planerat den 19 maj trotts Coronaviruset. Det är lagkrav på att utföra stämman senast 6 månader efter räkensakpsårets slut. Den möjliga tid att skjuta upp stämman ser vi inte heller i dagsläget att det kommer ha någon betydelse jämfört med att ha stämman som planerat.

Enligt ny lag som nu tagits fram för hantering av just stämmor i Coronatider så kan vi införa möjligheten till poströstning tillfälligt till stämman i år.

Med detta rekommenderar vi och vår förvaltare HSB starkt alla medlemmar i Brf. Långpannan att istället för att delta på stämman på plats, helt enkelt poströsta detta år. Detta för att minska smittspridning så mycket det går.

Stämman kommer att hållas kl 19:00 i Vårfrukyrkans lokaler (se kallelse) som planerat men med ytterst få närvarande. Målet är att vi blir stämmans ordförande och sekreterare, 2 justerare, föreningens revisor samt styrelsens ordförande.

Till den som ändå väljer att komma på själva stämman trotts vår rekommendation till poströsning, så utgår vi ifrån att du kommer fullt frisk och helt symtomfri.


Det kommer att tryckas ett poströstningshäfte som kommer att delas ut i samband med att årshandlingarna och övriga handlingar för stämman delas ut i alla bostadsrätters brevlådor.

I detta kommer alla förslag till beslut att stå med och du enkelt kryssar i Ja eller Nej på de olika besluten som ska fattas.

I detta röstningshäfte är även valberedningens nomineringar förtryckta. Om andra nomineringar önskas tryckas i häftet behöver valberedningen veta detta senast den 29 april 2020.
valberedningen@hannarydh.se

Nomineringar kan även ske på plats på årsmötet.

Själva poströstningshäftet skickas till den föreningsvalde revisorn för att undvika jäv. Mer information om detta kommer med handlingarna.

Staffan Törnqvist
Ordförande Brf. Långpannan

Bostadsrättstillägg

Från årsskiftet har avgiften för det kollektiva bostadsrättstillägget justerats i pris. Detta betalas till självkostnadspris på avgiften.

Avgiften för bostadsrättstillägget justeras från 1/4.2021 till 34,50 kr per månad.

Problem med värmen i lägenheter

Det råder just nu problem med värmen i lägenheterna efter montering av de nya termostaterna.
Styrelsen arbetar med problemet och har felanmält detta till Värmex.


Upplever du att din lägenhet är kall eller att dina element är kalla, kontakta styrelsen@hannarydh.se eller styrelsetelefonen för felanmälan.

Utdelning av parkeringstillstånd

Nu är det åter igen dags att förnya ditt nya parkeringstillstånd för 2021.

I år kommer vi lämna P-tillstånden i din brevlåda istället för att dela ut dem, detta på grund av den rådande pandemin.

För att få ditt P-tillstånd i brevlådan behöver du fylla i ett kvittensformulär på föreningens hemsida och signera det med BankID.
Det är bara innehavaren av lägenheten som kan kvittera tillståndet.

Länk till sidan för kvittering

Utdelning av de nya tillstånden kommer att ske i mitten av januari 2021.

Om du inte kan kvittera ditt tillstånd digitalt finns det utskrivna formulär i tvättstugan. Fyll i ett sådant, signera och lämna i föreningsbrevlådan.

Missar du detta tillfälle finns tillstånd att hämta ut i anslutning till styrelsens möten en gång i månaden, mejla styrelsen@hannarydh.se eller ring på föreningstelefonen för föranmälan och information om datum.

Föreningen har fått elbilsladdningsplatser

På dessa platser (se skyltning) får bara elbilar med speciellt elbilstillstånd parkera. Bilar som inte respekterar detta kommer att få parkeringsböter.

För närvarande är tre (3) platser skyltade och reserverade för elbilsladdning, var uppmärksam på skyltning när den förändras i takt med att fler bilar som är i behov av laddning tillkommer. Det går bra att parkera som vanligt på de platser som för närvarande inte är skyltade för elbilsladdning. Elbilsladdningsplatserna finns på parkeringen vid infarten från Hanna Rydhs gata.

Styrelsen brf. Långpannan

Boendemeddelande December

Styrelsen i Brf. Långpannan önskar alla boende en riktig God Jul och ett Gott nytt år.

I samband med att säsongen för tända ljus är kommen vill vi passa på att påminna samtliga boende att kontrollera sina brandvarnare så att de fungerar.

Vi rekommenderar också att alla utöver brandvarnare även har en brandsläckare och en brandfilt hemma.

Kom ihåg att släcka de ljus som du tänder.

Avgiftshöjning
Från och med 1 januari 2021 kommer föreningsavgiften för bostadsrätterna att höjas med 1,95 %, detta för att möta upp de ökade kostnaderna som föreningens leverantörer indexreglerar varje år men också för att öka på föreningens sparande med målet att börja amortera på föreningens fastighetslån.

Värmejustering
Nu är det bara ett steg kvar i värmejusteringen, detta är planerat till slutet av januari. Då ska den slutliga finjusteringen göras samt termostater monteras.

Om du nu upplever att något är fel med dina element behöver detta felanmälas till styrelsen. Det skulle vara om dina element fortfarande är kalla eller delvis kalla, att elementen i lägenheten är ojämt varma eller om du hör ett invändigt droppande eller ett starkt flödande ljud i elementet.
Till viss del kan flödesljud höras men det ska inte vara högt.

Vid fel mejla styrelsen styrelsen@hannarydh.se eller ring på föreningstelefonen 070-144 36 33.
Uppge vad du har för fel, ditt namn, lägenhetsnummer och telefonnummer.

El-bilsladdning
El-bilsladdningen i föreningen är nu färdig för att användas. Är du i behov av laddning kontakta styrelsen.
För att parkera på laddplatserna krävs ett speciellt P-tillstånd, har du inte en laddbil hänvisas du istället till någon av föreningens andra platser.
Laddbilar på laddplatserna har inte fasta platser.

Avgiftshöjning från 1/1-21

Den 1 januari 2021 kommer årsavgiften för bostadsrättsinnehavarna att höjas med 1,95%. 

Det innebär en höjning på mellan 60 – 100 kr per månad. 

Höjningen görs för att möta upp de kostnadshöjningar som kontinuerligt sker från föreningens leverantörer. Vi kommer under 2021 även höja föreningens sparande i form av amorteringar på föreningens lån. 

Styrelsen brf. Långpannan 

Avstängning av vatten 16/11

Med anledning av arbeten med tappvattensystemet meddelar vi härmed att både kall och varmvatten kommer att vara avstängd den 16/11 mellan kl 09:00-15:00 i hela området.

Extremt viktigt att boenden kontrollerar att alla kranar är stängda innan de lämnar lägenheten under den dagen då vattnet kommer att vara avstängd.

Värmex AB och Active VVS
Telefon: 0707888800
Telefontider: 7.30-16.00
Mailadress : info@varmex.se
Projektansvarig på plats: Joacim.
Vid frågor uppge projektnummer: 220144

Laddplatser på parkeringen

I slutet av denna vecka (22/10) börjas installationen av 7 st laddplatser på lilla parkeringen närmast Hanna Rydhs gata.
Arbetet beräknas ta ungefär 2 veckor. Från nu och fram till att arbetet slutförts råder det parkeringsförbud på de 7 platser närmast grovsoprummet. Skyltning om detta är uppsatt idag.

Är du intresserad av att ladda? Hör av dig till styrelsen via mejl.

Termostat på elementen

Ett litet förtydligande gällande värmen. Näst sista delen i värmeprojektet är avslutad.

Det som nu kvarstår är fin-/slutjusteringen som sker genom att mäta rumstemperaturen i lägenheten och där efter justera så att det blir rätt temperatur i lägenheten.

När det är gjort kommer termostater att monteras på elementen. Detta arbete kommer att göras när det är kallt ute då slutjusteringen måste göras när värmesystemet går på full fart.
Detta arbete är planerat i januari i dagsläget.
På elementet i badrummet kommer det inte att monteras en termostat utan ett manuellt vred istället.

Om det blir olidligt varmt i lägenheten kan du höra av dig till styrelsen, då kommer vi lämna ut röda plasthattar som du kan skruva på tillfälligt för att sänka temperaturen.
Det är då viktigt att dessa röda hattar skrivas bort 3-4 dagar innan den slutgiltiga besöket görs i januari.

Boendemeddelande oktober

Avslutning av värme och port projekten
Under oktober kommer både värmeprojektets första del att avslutas. Det som sedan är kvar är att Värmex ska komma tillbaka och göra den slutgilltiga finjusteringen av värmen. Detta sker i samband med att det är kallt ute så att systemet går på full fart, det är då vi kan se om värmen är jämnt spridd mellan lägenheterna. I samband med detta kommer även termostat att monteras.

Port och instegsprojektet har blivit något försenat. Allt skulle vara klart i slutet av september. Men på grund av förseningar i leveranserna på sten till portarna (där de gamla stenarna gått sönder vid demontering) och sena leveranser av portarna kommer detta arbete att fortsätta även under oktober.

Corona
Eftersom Corona pandemin fortsätter, även om det är mindre än i våras så väljer vi att ställa in de mötespunkter som var planerade under hösten.
Detta gäller de två husmöten som var planerade i oktober men också städdagen som även den var planerad i oktober.

Nytt elavtal
Föreningen har tecknat ett nytt miljö- och EKOenergy-märkt elavtal för fastighetselen i föreningen. Med detta avtal kommer all vår el från sol, vind eller vatten.
Mer information finns på hemsidan.

El-bilsladdning
El-bilsladdning är på ingång och kommer att börja installeras inom kort. Till en början kommer 7 platser att förberedas och föreningen har ansökt om bidrag för arbetet hos Naturvårdsverket.
Laddning kommer att ske till självkostnadspris. Hör av dig till styrelsen om det är så att du är intresserad av laddning.

Digitala beställningar på hemsidan
Sedan en tid tillbaka finns möjligheten att beställa ändring av dina uppgifter i porttelefon, beställa ny eller förlustanmäla Iloq-nycklar och taggar digitalt på hemsidan. Dessutom kan du digitalt skicka in din ansökan om du ska renovera ditt badrum.
Beställningarna signeras med BankID för att säkerställa din identitet.
Möjligheten att beställa på papper finns fortfarande kvar.