Kallelse föreningsstämma

Här hittar du årsredovisningen

Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening LÅNGPANNAN i Stockholm kallas härmed till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
TID:                      TISDAGEN DEN 28 MAJ 2024     KL 1900
PLATS:                 VÅRFRUKYRKAN, Fruängens kyrkogata 3

DAGORDNING
1.     Föreningsstämmans öppnande
2.     Val av stämmoordförande
3.     Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
4.     Godkännande av röstlängd
5.     Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6.     Godkännande av dagordningen
7.     Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
8.     Val av minst två rösträknare
9.     Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10.  Genomgång av styrelsens årsredovisning
11.  Genomgång av revisorernas berättelse
12.  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13.  Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15.  Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16.  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17.  Val av styrelseledamöter och suppleanter
18.  Presentation av HSB-ledamot
19.  Beslut om antal revisorer och suppleant
20.  Val av revisor/er och suppleant
21.  Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22.  Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23.  Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
24.  Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmäla ärenden som angivits i kallelsen
        1. Stadgeändring
        2. Föreningens trivselregler
25.  Föreningsstämmans avslutande

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens maka eller sambo eller om ombudet är medlem i föreningen. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämma kan rösta för sig själv samt den medlem som företräds genom fullmakt. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde.
Styrelsen Brf. Långpannan

Vårstädning

Nu är det dags för föreningens vårstädning

Samling på gården (port 18)
Klockan 10.00 – 16.00
Söndagen den 5 maj

Föreningen bjuder som vanligt på lunch till alla som hjälper till och städar.

I samband med vårstädningen kommer alla trapphus och källarutrymmen att tömmas på saker som inte är på avsedd plats. Så har du ex. saker utanför ditt källarförråd, i gångarna eller i trapphuset så som blommor, mattor, prydnader m.fl. kommer dessa saker att slängas under vårstädningen.

Styrelsen Brf. Långpannan

Hundbajspåsar

Det ligger mycket hundbajspåsar på vår gård, både på gräsmattor och utanför portar. Hundbajspåsar ska läggas i soporna och inte sparas på gården för senare tillfälle. Detta för allas trevnads skull och för att undvika hundbajs utspritt på gården om djur får tag på påsarna.

Felaktiga parkeringsböter 1 April 2024

Den 1 April har Aimo park felaktigt satt parkeringsböter på alla bilar, trots att vi från och med idag har avskaffat parkeringstillstånden.

Vi har samlat in dem parkeringsböter som satt kvar på bilarna idag vid lunchtid. Har du hunnit ta din egen parkeringsbot – vänligen lägg ner den i brevlådan i tvättstugan så att vi i föreningen kan hantera dessa med Aimo park.
Inga parkeringsböter ska betalas.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Boendemeddelande April

Matkällarna
Det tog lite längre tid än planerat men nu är matkällarna öppna igen. De har fått sig en tillfräschning och lagning. Dessutom är alla burar uppmärkta med lägenhetsnummer så att det är enkelt för dig att hitta din bur. Notera att matkällaren inte är sval, utan det är rumstemperatur i matkällaren.

P-tillstånd
Från den 1 april 2024 avskaffar vi parkeringstillstånden på de uthyrda parkeringsplatserna. Är det så att det står någon på din parkeringsplats behöver du istället ringa till Aimopark (0771-969 000, eller titta på infartsskylten) för att meddela att de ska åka ut och bötfälla bilen som står fel samt att du ska få godkännande att stå på gästparkeringen avgiftsfritt till dess bilen är flyttad från din plats.

Kom ihåg att sopa din parkeringsplats om du vill få bort grus från den. Du kan sopa ut det i körbanan bakom din parkeringsplats, detta behöver du göra tidigt i April innan sandsoppningen sker. Efter det behöver du ta hand om sanden själv.

Hjärtstartare
Sedan en tid tillbaka finns det en hjärtstartare i tvättstugan vid port 38. Behövs den använd den, du behöver din tagg eller nyckel med tagg för att komma in i tvättstugan där den sitter på väggen innanför dörren från kortsidan.

Städdagen
Den 5 maj är det städdag. Kom gärna ut och hjälp till, även om vi har en trädgårdsfirma som hjälper oss med det mesta finns det ändå enkla saker att göra på gården som föreningen sparar mycket pengar på genom att vi gör det själva. Som vanligt bjuder vi på grillat, fika och dryck när vi är klara.

Boendemeddelande november

Avgiftshöjning
Från och med den 1 januari 2024 höjs avgiften för bostadsrätterna med 4,5%.
Orsaken till höjningen är dels det nya ränteläget samt för att täcka upp marknadens höjningar av köpta tjänster.

Fett i avloppet
Fett hör inte hemma i avloppet. Avlägsna istället fettet från din stekpanna med hushållspapper och kasta det i matavfallspåsen.

Kontrollera brandvarnaren!
Nu är det snart dags för säsongen med levande ljus. Passa på att kontrollera din brandvarnare så att den fungerar. Tänk på att inte lämna levande ljus obevakade.

Trapphuset din utrymningsväg
Om något skulle hända i ditt hus så är porten din utrymningsväg.
Det betyder att den måste vara fri från saker som kan komma ivägen för dig, din familj och dina grannar.

Porten och trapphuset ska vara helt tomt (undantaget hjälpmedel).
Saker som förvaras i trapphusen kommer att omhändertas i samband med brandskyddskontrollerna istället för att som tidigare lappas med uppmaningen att ta bort dem.

Boendemeddelande oktober

Nu är hösten här och snart är det dags för föreningens två husmöten, där det finns möjlighet att få ställa frågor direkt till styrelsen samt att styrelsen får möjlighet att informera om kommande händelser.

Husmötena är vid 2 tillfällen i föreningslokalen vid port 48, ingång från kortsidan. Eftersom lokalen inte är så stor delar vi upp alla i två delar, men har du förhinder ena kvällen kan du komma den andra.

Husmöte:   10 oktober kl. 18:00 – Hus 5 – 8 (port 26 – 48)
                      12 oktober kl. 18:00 – Hus 1 – 4 (port 2 – 24)

Gårdsstädning
Det är även dags för höstens gårdsstädning, i år är tanken att vi ska fortsätta ta ner sly bland annat bakom soptunnorna på parkeringen så att vi i vår kan gräva bort rötterna och återställa marken. Vi kommer även gå igenom alla källarutrymmen och trapphus, allt som lämnats på dessa ytor kommer att kastas. Som vanligt bjuder vi på fika och grillning när vi är klara.

Gårdsstädning: 22 oktober kl 10:00 – 15:00

Vi samlas på gården utanför port 24.

Trapphuset din utrymningsväg
Om något skulle hända i ditt hus så är trapphuset din utrymningsväg.
Det betyder att den måste vara fri från saker som kan komma ivägen för dig, din familj och dina grannar när ni ska ta er ut.

Porten och trapphuset ska vara helt tomt (undantaget hjälpmedel).Fett i avloppet
Fett hör inte hemma i avloppet då det orsakar stopp.
Avlägsna istället fettet från din stekpanna med hushållspapper och kasta
det i matavfallspåsen där det istället blir till förnybar energi.

Information från Telia

Information om din hemtelefoni

Hej! För att säkra att våra tjänster och produkter är så relevanta som möjligt för dig som
kund ser vi hela tiden över vårt utbud. Ibland innebär det av vi slutar erbjuda vissa tjänster.
31 oktober 2023 kommer vi sluta stödja bredbandstelefoni via telefoniadapter vilket
kommer påverka din telefoni.

Du kan istället använda hemtelefoni via mobilnätet, som finns tillgängligt på din adress. Då
ringer du obegränsat till fasta och mobila nummer inom landet och du kan även skicka
sms med telefonen. Läs mer om telefonin som ingår i ditt boende, besök
telia.se/hemtelefoniviamobilnat.

Du kommer automatiskt få hem ett simkort på posten. För att tjänsten ska fungera
behöver du stoppa i simkortet i telefonen senast 31 december 2023.

Mitt Telia – lös ditt ärende online
På Mitt Telia kan du se allt kring dina abonnemang och bindningstider. Logga in med
BankID på telia.se/mitt-telia eller ladda ner appen Mitt Telia, finns där appar finns.

Kontakt
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 020-20 20 70. Vi legitimerar alltid våra
kunder i butik, via telefon eller på telia.se. Om du inte har möjlighet att legitimera dig med
bank-id rekommenderar vi att du snarast möjligt beställer en personlig kod. Läs mer
på telia.se/id eller ring oss.

Vänliga hälsningar
Telia

Boendemeddelande juni 2023

Glad sommar!
Önskar Brf. Långpannan


Nu har alla som ansökt om parkeringsplats fått en. De flesta som ansökt efter sista ansökningsdag har även fått sig en plats och kön består just nu av 1-2 personer som inom kort kommer att få en parkeringsplats i samband med att några grannar flyttar. Under sommaren kommer det ske en del grävarbeten kring parkering samt att vi beställt beskärning av de träd som fäller mycket och släpper ifrån sig mycket pollen på våra bilar. Grävarbetena kommer vara på parkeringen vid Mickelbergsvägen det är sly i ändarna av parkeringen ska grävas bort och ersättas med gräsmatta så att sista platsen längst ut går att använda fullt ut. Utöver det kommer även längan vid soptunnorna och bort ut mot fältet att grävas bort från sly med mera. På denna plats är det tänkt att lågväxande buskage ska ersätta det som växer där, dock kommer det inte att planteras denna säsong. Längs de tre husen mot Mickelbergsvägen växer det idag Vresrosor, Vresrosor är en mycket invasiv art som är svår att få bort och växer väldigt snabbt. Dessa kommer samtidigt att grävas bort och ersättas med gräsmatta.

Föreningsstämman
I slutet av maj var föreningsstämman. Styrelsen fick ansvarsfrihet för 2022 och inga beslut om speciella uppdrag eller liknande skedde. I samband med stämman beslutades det om några förändringar i styrelsen. Daniel Ayarra ny HSB-Ledamot utsågs av HSB samt att Anton Törnqvist valdes till ny suppleant i styrelsen, utöver det valdes Anders Elmgren, tidigare suppleant, till styrelseledamot. Varmt välkomna i era nya uppdrag. Samtidigt lämnar Lena Lindborg sin roll som HSB-Ledamot efter nästan 20 år på något sätt involverad i föreningen. Även Thoralf Axelsson och Robin Hessling lämnade efter flera år sina uppdrag i styrelsen, Tack för alla de år som ni varit med och hjälpt till i styrelsearbetet.

Eldningsförbud
Tänk på att inte grilla om det blir eldningsförbud (på tomtmark) i sommar!
Det är alltid den som tänt som är ansvarig för att elden släcks ordentligt.