Boendemeddelande oktober

Nu är hösten här och snart är det dags för föreningens två husmöten, där det finns möjlighet att få ställa frågor direkt till styrelsen samt att styrelsen får möjlighet att informera om kommande händelser.

Husmötena är vid 2 tillfällen i föreningslokalen vid port 48, ingång från kortsidan. Eftersom lokalen inte är så stor delar vi upp alla i två delar, men har du förhinder ena kvällen kan du komma den andra.

Husmöte:   10 oktober kl. 18:00 – Hus 5 – 8 (port 26 – 48)
                      12 oktober kl. 18:00 – Hus 1 – 4 (port 2 – 24)

Gårdsstädning
Det är även dags för höstens gårdsstädning, i år är tanken att vi ska fortsätta ta ner sly bland annat bakom soptunnorna på parkeringen så att vi i vår kan gräva bort rötterna och återställa marken. Vi kommer även gå igenom alla källarutrymmen och trapphus, allt som lämnats på dessa ytor kommer att kastas. Som vanligt bjuder vi på fika och grillning när vi är klara.

Gårdsstädning: 20 oktober kl 10:00 – 15:00

Vi samlas på gården utanför port 24.

Trapphuset din utrymningsväg
Om något skulle hända i ditt hus så är trapphuset din utrymningsväg.
Det betyder att den måste vara fri från saker som kan komma ivägen för dig, din familj och dina grannar när ni ska ta er ut.

Porten och trapphuset ska vara helt tomt (undantaget hjälpmedel).Fett i avloppet
Fett hör inte hemma i avloppet då det orsakar stopp.
Avlägsna istället fettet från din stekpanna med hushållspapper och kasta
det i matavfallspåsen där det istället blir till förnybar energi.

Information från Telia

Information om din hemtelefoni

Hej! För att säkra att våra tjänster och produkter är så relevanta som möjligt för dig som
kund ser vi hela tiden över vårt utbud. Ibland innebär det av vi slutar erbjuda vissa tjänster.
31 oktober 2023 kommer vi sluta stödja bredbandstelefoni via telefoniadapter vilket
kommer påverka din telefoni.

Du kan istället använda hemtelefoni via mobilnätet, som finns tillgängligt på din adress. Då
ringer du obegränsat till fasta och mobila nummer inom landet och du kan även skicka
sms med telefonen. Läs mer om telefonin som ingår i ditt boende, besök
telia.se/hemtelefoniviamobilnat.

Du kommer automatiskt få hem ett simkort på posten. För att tjänsten ska fungera
behöver du stoppa i simkortet i telefonen senast 31 december 2023.

Mitt Telia – lös ditt ärende online
På Mitt Telia kan du se allt kring dina abonnemang och bindningstider. Logga in med
BankID på telia.se/mitt-telia eller ladda ner appen Mitt Telia, finns där appar finns.

Kontakt
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 020-20 20 70. Vi legitimerar alltid våra
kunder i butik, via telefon eller på telia.se. Om du inte har möjlighet att legitimera dig med
bank-id rekommenderar vi att du snarast möjligt beställer en personlig kod. Läs mer
på telia.se/id eller ring oss.

Vänliga hälsningar
Telia

Boendemeddelande juni 2023

Glad sommar!
Önskar Brf. Långpannan


Nu har alla som ansökt om parkeringsplats fått en. De flesta som ansökt efter sista ansökningsdag har även fått sig en plats och kön består just nu av 1-2 personer som inom kort kommer att få en parkeringsplats i samband med att några grannar flyttar. Under sommaren kommer det ske en del grävarbeten kring parkering samt att vi beställt beskärning av de träd som fäller mycket och släpper ifrån sig mycket pollen på våra bilar. Grävarbetena kommer vara på parkeringen vid Mickelbergsvägen det är sly i ändarna av parkeringen ska grävas bort och ersättas med gräsmatta så att sista platsen längst ut går att använda fullt ut. Utöver det kommer även längan vid soptunnorna och bort ut mot fältet att grävas bort från sly med mera. På denna plats är det tänkt att lågväxande buskage ska ersätta det som växer där, dock kommer det inte att planteras denna säsong. Längs de tre husen mot Mickelbergsvägen växer det idag Vresrosor, Vresrosor är en mycket invasiv art som är svår att få bort och växer väldigt snabbt. Dessa kommer samtidigt att grävas bort och ersättas med gräsmatta.

Föreningsstämman
I slutet av maj var föreningsstämman. Styrelsen fick ansvarsfrihet för 2022 och inga beslut om speciella uppdrag eller liknande skedde. I samband med stämman beslutades det om några förändringar i styrelsen. Daniel Ayarra ny HSB-Ledamot utsågs av HSB samt att Anton Törnqvist valdes till ny suppleant i styrelsen, utöver det valdes Anders Elmgren, tidigare suppleant, till styrelseledamot. Varmt välkomna i era nya uppdrag. Samtidigt lämnar Lena Lindborg sin roll som HSB-Ledamot efter nästan 20 år på något sätt involverad i föreningen. Även Thoralf Axelsson och Robin Hessling lämnade efter flera år sina uppdrag i styrelsen, Tack för alla de år som ni varit med och hjälpt till i styrelsearbetet.

Eldningsförbud
Tänk på att inte grilla om det blir eldningsförbud (på tomtmark) i sommar!
Det är alltid den som tänt som är ansvarig för att elden släcks ordentligt.

Kallelse föreningsstämma

Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening LÅNGPANNAN i Stockholm kallas härmed till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
TID:                      TISDAGEN DEN 30 MAJ 2023     KL 1900
PLATS:                VÅRFRUKYRKAN
                             Fruängens kyrkogata 3

DAGORDNING
1.     Föreningsstämmans öppnande
2.     Val av stämmoordförande
3.     Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
4.     Godkännande av röstlängd
5.     Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6.     Godkännande av dagordningen
7.     Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
8.     Val av minst två rösträknare
9.     Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10.  Genomgång av styrelsens årsredovisning
11.  Genomgång av revisorernas berättelse
12.  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13.  Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15.  Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16.  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17.  Val av styrelseledamöter och suppleanter
18.  Presentation av HSB-ledamot
19.  Beslut om antal revisorer och suppleant
20.  Val av revisor/er och suppleant
21.  Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22.  Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23.  Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
24.  Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmäla ärenden som angivits i kallelsen
        1. Stadgeändring
        2. Föreningens trivselregler
25.  Föreningsstämmans avslutande

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens maka eller sambo eller om ombudet är medlem i föreningen. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämma kan rösta för sig själv samt den medlem som företräds genom fullmakt. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde.
Styrelsen brf. Långpannan

Vårstädning

Nu är det dags för föreningens vårstädning

Samling på gården (port 18)
Klockan 10.00 – 16.00
Söndagen den 14 maj

Föreningen bjuder som vanligt på lunch till alla som hjälper till och städar.

I samband med vårstädningen kommer alla trapphus och källarutrymmen att tömmas på saker som inte är på avsedd plats. Så har du ex. saker utanför ditt källarförråd, i gångarna eller i trapphuset så som blommor, mattor, prydnader m.fl. kommer dessa saker att slängas under vårstädningen.

Fokus kommer bland annat att vara att rensa de, sedan ett halvår tillbaka, stängda matkällarna.
Har du glömt saker där som du inte vill få kastade?
I så fall är det hög tid att ta kontakt med styrelsen. Efter städdagen kommer allt kvarglömt att kastas.

Sena parkeringsavtal

HSB har tagit lite för lång tid på sig att skicka ut hyresavtalen för parkeringsplatserna. Det var tänkt att de skulle vara alla tillhanda senast för 2 veckor sedan.

Parkera på din tilldelade plats från 1 maj oavsett om du fått ditt P-tillstånd eller hyresavtal.

När du fått ditt hyresavtal signerar du det, det ena exemplaret lämnar du i föreningsbrevlådan i tvättstugan (det andra behåller du själv), någon dag efter att du lämnat ditt hyresavtal kommer du få ditt parkeringstillstånd i brevlådan.

Vi har fått frågor om en skrivning i avtalet, det är att vi kommer att höja avgiften varje år 50 kr per år med start 2024. Detta är en standardskrivning som öppnar upp för framtida avgiftshöjningar upp till 50 kr per tillfälle utan att behöva teckna om alla ca 140 hyresavtal för detta. Det är inte tänkt att vi ska höja varje år utan det är något som styrelsen beslutar i samband med budgetarbetet samt beslut kring avgiftsförändringar både gällande lägenhetsavgiften, förråd och nu parkeringsplatser.

Ni som bekräftat att ni vill ha extra parkeringsplatser kommer under dagen idag att få mejlat vilken plats ni fått. Tanken var att ni skulle fått detta när ni fått erat hyresavtal men eftersom det blivit så försenat (likt ovan) har detta inte kommit.

Ny information om parkeringsplatsen

Sen en tid tillbaka är fördelningen klar och hyresavtalen på dessa kommer snart.

Alla som ansökt om en parkeringsplats har fått en sådan tilldelad och dessutom fått information om detta i sin brevlåda. Har du inte fått något beror det antagligen på att du inte ansökt eller att den kommit bort innanför lägenhetsdörren.

Just nu väntar vi på att HSB ska skicka ut hyresavtalen för parkeringsplatsen du fått. Ni som tackat ja till extra parkeringsplats kommer att få hyresavtalet för denna i samma utskick.

Tanken var att avtalen skulle komma till oss betydligt tidigare än denna vecka (17) men oavsett så hänvisar vi dig att parkera på den plats du blivit tilldelad från och med 1 maj.

När du skrivit på ditt hyresavtal för parkeringen returnerar du det i föreningsbrevlådan i tvättstugan. Detta för att vi snabbt ska kunna dela ut ditt parkeringstillstånd. Dock kan det ta ett par dagar innan du får ditt parkeringstillstånd efter att du lämnat in ditt avtal.

Vi förutspår att det även några dagar efter 1 maj kommer vara lite rörigt på parkeringen, till dess att alla hittat till rätt parkeringsplats. Informera gärna styrelsen (via mejl) om det är någon som står på din plats så ska vi göra ett försök att få ägaren av bilen flytta den, skicka även med vilket lägenhetsnummer som står på bilens gamla parkeringstillstånd.
Fungerar inte det kommer Aimopark att få i uppdrag att lappa felparkerade bilar.

Parkering

Nu är fördelningen av parkeringsplatser klar.

Fördelningen har gått till på följande sätt, först har vi samlat in allas önskemål om 1, 2 och 3-handsval av område. Alla har dessutom fått skriva kommentarer till sin ansökan, önskemål gällande tillgänglighet har beaktats. Efter det har platser för bilar med behov av laddstolpe fördelats eftersom det är ett begränsat antal. När det varit klart har övrig fördelning skett i önskemålsordning enligt zonerna.

All tilldelning har skett genom att vi kastat tärningar så att slumpen avgör vilken plats som tilldelas. Boende som sökt efter den utsatta tiden har hamnat på köplats och tilldelats plats enligt köordningen.

Alla som ansökt om en parkeringsplats har fått en sådan tilldelad och har fått information om denna i sin brevlåda. Har du inte fått något beror det antagligen på att du inte ansökt i tid eller att den kommit bort innanför lägenhetsdörren.

Som det står i lappen som de som ansökt fått i brevlådan har fördelningen skett via slumpen genom att vi kastat tärningar om fördelningsordningen, vilket vi i styrelsen såg som den mest rättvisa metoden.

Vad händer nu? Styrelsen kommer närmaste veckan att skicka listan med alla som ska ha parkeringsplats till HSB. HSB kommer sedan att skicka ut ett hyresavtal till dig som du behöver signera och returnera.

Från den 1 maj 2023 gäller fasta parkeringsplatser. Om någon står på din plats behöver du ringa till Aimopark och meddela detta, 0771-96 90 00.

Parkeringstillstånd kommer vi att dela ut under sista veckan i april till de som skrivit på ett returnerat hyresavtal för tilldelad parkeringsplats.

Du förfogar över din parkeringsplats, även sopning och snöröjning. Den bil som har parkeringstillståndet för parkeringsplatsen får stå på platsen och det är inte knutet till registreringsnummer eller liknande.

Varje plats kommer att märkas upp med platsnummer, vilket kommer att ske mot slutet av april.

Om du skulle flytta och/eller sälja din lägenhet och har en parkeringsplats så sägs hyresavtalet för parkeringsplatsen upp. Parkeringsplatsen tillfaller kön och den som är först i köordningen erbjuds platsen. Parkeringsplatsen tillfaller inte ny innehavare av lägenheten.

Ventilationsrensning och besktining

På uppdrag av Brf Långpannan kommer Haninge Sotning & Ventilation att utföra OVK-besiktning (Obligatorisk VentilationsKontroll) enligt BFS 2011:16 OVK 1 & BFS 2012:7(OVKAR) samt rengöra samtliga frånluftskanaler med tillhörande don.Vi behöver därför tillträde till er lägenhet.

Hus 1, port 2-6 – Måndagen den 13/3 2023 mellan kl 08:00 – 15:30
Hus 2, port 8-12 – Tisdagen den 14/3 2023 mellan kl 08:00 – 15:30

Hus 3, port 14-18 – Onsdagen den 15/3 2023 mellan kl 08:00 – 15:30
Hus 4, port 20-24 – Torsdagen den 16/3 2023 mellan kl 08:00 – 15:30

Hus 5, port 26-30 – Gjordes i vintras
Hus 6, port 32-36 – Fredagen den 17/3 2023 mellan kl 08:00 – 15:30
Hus 7, port 38-42 – Måndagen den 20/3 2023 mellan kl 08:00 – 15:30
Hus 8, port 44-48 – Tisdagen den 21/3 2023 mellan kl 08:00 – 15:30

Om ni inte kan vara hemma aviserad tid var vänlig och placera erforderliga nycklar i lägenhetsdörrens nyckeltub.

OBS!!
Placera endast nycklar och inget annat så att det blir lätt att få ut dem ur tuben.

OBS!!
För att underlätta arbetet är det tacksamt om ni flyttar undan föremål som hindrar åtkomst till ventilerna (kök, bad, wc, klädkammare, vardagsrum och sovrum). Det är fastighetens ägare som ska se till att OVK utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, samt Boverkets föreskrifter. Syftet med bestämmelserna om OVK är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i fastigheten och dess utrymmen och se till att ventilationssystem fungerar på det sätt som är avsett. Detta är en myndighetsbesiktning som fastighetsägaren måste utföra.

Med vänliga hälsningar
Haninge Sotning & Ventilation
Tfn 08-556 525 90 (08:00 – 16:30)
Mejl: info@haningesot.se