Kallelse föreningsstämma

Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening LÅNGPANNAN i Stockholm kallas härmed till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
TID:                      TISDAGEN DEN 30 MAJ 2023     KL 1900
PLATS:                VÅRFRUKYRKAN
                             Fruängens kyrkogata 3

DAGORDNING
1.     Föreningsstämmans öppnande
2.     Val av stämmoordförande
3.     Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
4.     Godkännande av röstlängd
5.     Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6.     Godkännande av dagordningen
7.     Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
8.     Val av minst två rösträknare
9.     Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10.  Genomgång av styrelsens årsredovisning
11.  Genomgång av revisorernas berättelse
12.  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13.  Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15.  Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16.  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17.  Val av styrelseledamöter och suppleanter
18.  Presentation av HSB-ledamot
19.  Beslut om antal revisorer och suppleant
20.  Val av revisor/er och suppleant
21.  Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22.  Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23.  Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
24.  Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmäla ärenden som angivits i kallelsen
        1. Stadgeändring
        2. Föreningens trivselregler
25.  Föreningsstämmans avslutande

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens maka eller sambo eller om ombudet är medlem i föreningen. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämma kan rösta för sig själv samt den medlem som företräds genom fullmakt. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde.
Styrelsen brf. Långpannan

Vårstädning

Nu är det dags för föreningens vårstädning

Samling på gården (port 18)
Klockan 10.00 – 16.00
Söndagen den 14 maj

Föreningen bjuder som vanligt på lunch till alla som hjälper till och städar.

I samband med vårstädningen kommer alla trapphus och källarutrymmen att tömmas på saker som inte är på avsedd plats. Så har du ex. saker utanför ditt källarförråd, i gångarna eller i trapphuset så som blommor, mattor, prydnader m.fl. kommer dessa saker att slängas under vårstädningen.

Fokus kommer bland annat att vara att rensa de, sedan ett halvår tillbaka, stängda matkällarna.
Har du glömt saker där som du inte vill få kastade?
I så fall är det hög tid att ta kontakt med styrelsen. Efter städdagen kommer allt kvarglömt att kastas.

Sena parkeringsavtal

HSB har tagit lite för lång tid på sig att skicka ut hyresavtalen för parkeringsplatserna. Det var tänkt att de skulle vara alla tillhanda senast för 2 veckor sedan.

Parkera på din tilldelade plats från 1 maj oavsett om du fått ditt P-tillstånd eller hyresavtal.

När du fått ditt hyresavtal signerar du det, det ena exemplaret lämnar du i föreningsbrevlådan i tvättstugan (det andra behåller du själv), någon dag efter att du lämnat ditt hyresavtal kommer du få ditt parkeringstillstånd i brevlådan.

Vi har fått frågor om en skrivning i avtalet, det är att vi kommer att höja avgiften varje år 50 kr per år med start 2024. Detta är en standardskrivning som öppnar upp för framtida avgiftshöjningar upp till 50 kr per tillfälle utan att behöva teckna om alla ca 140 hyresavtal för detta. Det är inte tänkt att vi ska höja varje år utan det är något som styrelsen beslutar i samband med budgetarbetet samt beslut kring avgiftsförändringar både gällande lägenhetsavgiften, förråd och nu parkeringsplatser.

Ni som bekräftat att ni vill ha extra parkeringsplatser kommer under dagen idag att få mejlat vilken plats ni fått. Tanken var att ni skulle fått detta när ni fått erat hyresavtal men eftersom det blivit så försenat (likt ovan) har detta inte kommit.

Ny information om parkeringsplatsen

Sen en tid tillbaka är fördelningen klar och hyresavtalen på dessa kommer snart.

Alla som ansökt om en parkeringsplats har fått en sådan tilldelad och dessutom fått information om detta i sin brevlåda. Har du inte fått något beror det antagligen på att du inte ansökt eller att den kommit bort innanför lägenhetsdörren.

Just nu väntar vi på att HSB ska skicka ut hyresavtalen för parkeringsplatsen du fått. Ni som tackat ja till extra parkeringsplats kommer att få hyresavtalet för denna i samma utskick.

Tanken var att avtalen skulle komma till oss betydligt tidigare än denna vecka (17) men oavsett så hänvisar vi dig att parkera på den plats du blivit tilldelad från och med 1 maj.

När du skrivit på ditt hyresavtal för parkeringen returnerar du det i föreningsbrevlådan i tvättstugan. Detta för att vi snabbt ska kunna dela ut ditt parkeringstillstånd. Dock kan det ta ett par dagar innan du får ditt parkeringstillstånd efter att du lämnat in ditt avtal.

Vi förutspår att det även några dagar efter 1 maj kommer vara lite rörigt på parkeringen, till dess att alla hittat till rätt parkeringsplats. Informera gärna styrelsen (via mejl) om det är någon som står på din plats så ska vi göra ett försök att få ägaren av bilen flytta den, skicka även med vilket lägenhetsnummer som står på bilens gamla parkeringstillstånd.
Fungerar inte det kommer Aimopark att få i uppdrag att lappa felparkerade bilar.

Parkering

Nu är fördelningen av parkeringsplatser klar.

Fördelningen har gått till på följande sätt, först har vi samlat in allas önskemål om 1, 2 och 3-handsval av område. Alla har dessutom fått skriva kommentarer till sin ansökan, önskemål gällande tillgänglighet har beaktats. Efter det har platser för bilar med behov av laddstolpe fördelats eftersom det är ett begränsat antal. När det varit klart har övrig fördelning skett i önskemålsordning enligt zonerna.

All tilldelning har skett genom att vi kastat tärningar så att slumpen avgör vilken plats som tilldelas. Boende som sökt efter den utsatta tiden har hamnat på köplats och tilldelats plats enligt köordningen.

Alla som ansökt om en parkeringsplats har fått en sådan tilldelad och har fått information om denna i sin brevlåda. Har du inte fått något beror det antagligen på att du inte ansökt i tid eller att den kommit bort innanför lägenhetsdörren.

Som det står i lappen som de som ansökt fått i brevlådan har fördelningen skett via slumpen genom att vi kastat tärningar om fördelningsordningen, vilket vi i styrelsen såg som den mest rättvisa metoden.

Vad händer nu? Styrelsen kommer närmaste veckan att skicka listan med alla som ska ha parkeringsplats till HSB. HSB kommer sedan att skicka ut ett hyresavtal till dig som du behöver signera och returnera.

Från den 1 maj 2023 gäller fasta parkeringsplatser. Om någon står på din plats behöver du ringa till Aimopark och meddela detta, 0771-96 90 00.

Parkeringstillstånd kommer vi att dela ut under sista veckan i april till de som skrivit på ett returnerat hyresavtal för tilldelad parkeringsplats.

Du förfogar över din parkeringsplats, även sopning och snöröjning. Den bil som har parkeringstillståndet för parkeringsplatsen får stå på platsen och det är inte knutet till registreringsnummer eller liknande.

Varje plats kommer att märkas upp med platsnummer, vilket kommer att ske mot slutet av april.

Om du skulle flytta och/eller sälja din lägenhet och har en parkeringsplats så sägs hyresavtalet för parkeringsplatsen upp. Parkeringsplatsen tillfaller kön och den som är först i köordningen erbjuds platsen. Parkeringsplatsen tillfaller inte ny innehavare av lägenheten.

Ventilationsrensning och besktining

På uppdrag av Brf Långpannan kommer Haninge Sotning & Ventilation att utföra OVK-besiktning (Obligatorisk VentilationsKontroll) enligt BFS 2011:16 OVK 1 & BFS 2012:7(OVKAR) samt rengöra samtliga frånluftskanaler med tillhörande don.Vi behöver därför tillträde till er lägenhet.

Hus 1, port 2-6 – Måndagen den 13/3 2023 mellan kl 08:00 – 15:30
Hus 2, port 8-12 – Tisdagen den 14/3 2023 mellan kl 08:00 – 15:30

Hus 3, port 14-18 – Onsdagen den 15/3 2023 mellan kl 08:00 – 15:30
Hus 4, port 20-24 – Torsdagen den 16/3 2023 mellan kl 08:00 – 15:30

Hus 5, port 26-30 – Gjordes i vintras
Hus 6, port 32-36 – Fredagen den 17/3 2023 mellan kl 08:00 – 15:30
Hus 7, port 38-42 – Måndagen den 20/3 2023 mellan kl 08:00 – 15:30
Hus 8, port 44-48 – Tisdagen den 21/3 2023 mellan kl 08:00 – 15:30

Om ni inte kan vara hemma aviserad tid var vänlig och placera erforderliga nycklar i lägenhetsdörrens nyckeltub.

OBS!!
Placera endast nycklar och inget annat så att det blir lätt att få ut dem ur tuben.

OBS!!
För att underlätta arbetet är det tacksamt om ni flyttar undan föremål som hindrar åtkomst till ventilerna (kök, bad, wc, klädkammare, vardagsrum och sovrum). Det är fastighetens ägare som ska se till att OVK utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, samt Boverkets föreskrifter. Syftet med bestämmelserna om OVK är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i fastigheten och dess utrymmen och se till att ventilationssystem fungerar på det sätt som är avsett. Detta är en myndighetsbesiktning som fastighetsägaren måste utföra.

Med vänliga hälsningar
Haninge Sotning & Ventilation
Tfn 08-556 525 90 (08:00 – 16:30)
Mejl: info@haningesot.se

Boendeapp?

Har du också fått information från Fastighetsägarna om en boendeapp?

Denna boendeapp är inget föreningen använder så vi ber er bortse från den information från Fastighetsägarna delat ut i era brevlådor.

OVK-besiktning v.11-12

Under vecka 11-12 (13-21 mars) kommer OVK besiktning att utföras i alla lägenheter.

Hus 1, port 2-6, den 13/3
Hus 2, port 8-12, den 14/3
Hus 3, port 14-18, den 15/3
Hus 4, port 20-24, den 16/3
Hus 5, port 26-30, gjordes i december
Hus 6, port 32-36,den 17/3
Hus 7, port 38-42, den 20/3
Hus 8, port 44-48, den 21/3

Boendemeddelande januari 2023

Viktig information om parkeringen

Från och med den 1 maj 2023 kommer det att bli 100 kr per månad i avgift för att parkera på föreningens parkeringsplats.

Alla som hyr en parkeringsplats kommer att få en fast plats att parkera sin bil på. Därför kommer alla som anmäler sig för en parkeringsplats att få önska ungefär var man vill ha sin fasta plats med 1:a, 2:a och 3:e-handsval baserat på 5 zoner på våra 2 parkeringar.

Vi har tidigare meddelat att vi går över till ett digitalt system, men det väntar vi med utan vi kommer att dela ut nya P-tillstånd i papper istället.

De nuvarande parkeringstillståndet med utgångsdatum 31 januari 2023 kommer att gälla fram till 30 april 2023.

Anmälan om parkeringsplats kommer att vara öppen fram till den 19 februari 2023 och det är inte först till kvarn fram till dess.
Anmäler du dig den 20 februari 2023 och framåt kommer du hamna i köordning likt din anmälan.

Ansökan gör du i formulär digitalt på hemsidan eller via formulär på papper som finns i tvättstugan, pappersformulären lämnar du sedan i föreningsbrevlådan.

Skulle du flytta och säga upp/sälja din lägenhet kommer parkeringsplatsen automatiskt att sägas upp till överlåtelsedagen. Dvs kommande innehavare av lägenheten behöver ställa sig i kö för parkeringsplatsen.

När det gäller extra parkeringsplats, om du har flera bilar ber vi att få återkomma om detta då vi kommer att prioritera de ordinarie platserna till en början, men gör en intresseanmälan på ansökningsblanketten.

Föreningsstämman
I maj är det dags för föreningsstämma, är du intresserad att sitta i styrelsen eller ha någon annan roll? Ta kontakt med valberedningen senast 28 februari 2023.                      valberedning@hannarydh.se

Vill du motionera om något du vill förändra eller påverka? Skicka en motion senast den 28 februari 2023 till styrelsen@hannarydh.se eller lämna motionen i föreningsbrevlådan i tvättstugan.