Problem med värmen i lägenheter

Det råder just nu problem med värmen i lägenheterna efter montering av de nya termostaterna.
Styrelsen arbetar med problemet och har felanmält detta till Värmex.


Upplever du att din lägenhet är kall eller att dina element är kalla, kontakta styrelsen@hannarydh.se eller styrelsetelefonen för felanmälan.

Vattnet avstängt under vecka 26

Under vecka 26 (23-26 juni) kommer vattnet vara avstängt till och från under hela veckan mellan klockan 8-16 i alla hus.

Tvättstugan kommer under hela veckan att vara ej bokningsbar mellan klockan 7-17.

Detta på grund av förebyggande arbete för byte av termostaterna.

 

 

Borttagande av tidningsåtervinningen

Under vecka 26 kommer en grävmaskin som kommer att ta bort den nuvarande tidningsåtervinningen för att istället gräva ner en moloktunna för vår matåtervinning.

De boende hänvisas därmed till Fredrika Bremers gata för tidningsåtervinning.

Styrelsen Brf. Långpannan

Sophantering

Vi uppskattar om man inte slänger grovsopor intill våra sopcontainrar på parkeringen.
Grovsoprum finns på den övre parkeringen. Är det så att man har problem med sina nycklar efter att grovsoprummet har låsts kontaktar man styrelsen@hannarydh.se.

Styrelsen Brf. Långpannan

 

Ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening i LÅNGPANNAN i Stockholm kallas härmed till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
TID:                      29 MAJ 2018     KL 1900
PLATS:                 VÅRFRUKYRKAN, Fruängens kyrkogata 3

DAGORDNING
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
7. Val av minst två rösträknare
8. Fråga om kallelse skett i behörighet ordning
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning
10. Genomgång av revisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Presentation av HSB-ledamot
18. Beslut om antal revisorer och suppleant
19. Val av revisor/er och suppleant
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen
1. Föreningens trivselregler
2. Byte av revisionsbyrå
24. Föreningsstämmans avslutande

Efter stämman finns det möjlighet till information från styrelsen och frågestund.

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens maka eller sambo eller om ombudet är medlem i föreningen. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämma kan rösta för sig själv samt den medlem som företräds genom fullmakt. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde.

Styrelsen brf. Långpannan

 

Den 28 maj låser vi portarna

Av den anledningen är det nu lämpligt att alla börjar sätta sina nya nycklar eller tags på nyckelknipporna.
Under den veckan kommer även instruktioner om hur du använder dina nya nycklar och tags att delas ut i era brevlådor och på hemsidan.

Från den 18 juni börjar vi använda det nya digitala bokningssystemet som kommer i tvättstugan.
Instruktion för detta kommer att komma samt att tillfälle för personlig visning av bokningssystemet kommer att erbjudas.

Styrelsen Brf. Långpannan

Arbete pågår

Parkeringsplatserna
Just på pågår det grävarbete på våra parkeringar för att förbereda inför nya låssystem i soptunnorna och grovsoprummet.
Vi hoppas att alla har överseende med att det i ett par dagar kommer vara lite rörigt och sämre framkomlighet.

Nya dörrar i vissa trappuppgångar
I vissa trappuppgångar pågår just nu arbete med att såga ut nya brandutrymmningsdörrar till rum i vår förening som tidigare har saknat detta.
Dörrarna är krav enligt nya brandskyddsförordningen.

Gårdstädning 28 oktober

Nu är det dags för gårdsstädning.

Vi träffas på gården kl. 10:00 – ca. 16:00, lördagen den 28 oktober.

Föreningen bjuder som vanligt på lunch till alla som hjälper till och städar.

I samband med gårdsstädningen kommer alla trapphus och källarutrymmen att tömmas på saker som inte är på avsedd plats. Så har du ex. saker utanför ditt källarförråd eller i trapphuset så som blommor, mattor, prydnader m.fl. kommer dessa saker att slängas.

Kom även ihåg att märka din cykel både i cykelrummen och på gården, märkning sker med datum, namn och lägenhetsnummer. cyklar som står och är i obrukbart skick kommer att slängas om du inte märkt dem.

Välkommen!
Styrelsen Brf. Långpannan

Välkommen på husmöte

Alla boende på Hanna Rydhs gata inbjuds till husmöten.
Under husmötet informerar styrelsen om vad som sker just nu. Det kommer även att finnas tid till att ställa frågor.

Kan du inte delta för tiden gällande ditt hus är du självklart välkommen på det andra datumet.

Plats: Lokalen vid port 48 ingång kortsidan

Tid: 17 Oktober kl 18:30 – Hus 1 – 4 (port 2 – 24)
       19 Oktober kl. 18:30 – Hus 5 – 8 (port 26 – 48)

Skulle det bli fullt blir det en till dragning kl. 19:30 samma kväll.

Välkommen!
Styrelsen Brf. Långpannan

Driftstörningar i sophämtningen i Stockholm

Från och med den 1 oktober har Stockholm vatten och avfall lagt om sin sophämtning till en ny underentreprenör.
Omläggningen är ett viktigt steg för att Stockholm stad ska nå visionen om en hållbar stad där en större allt större del av soporna återvinns och utsläppen av växthusgaser minskar.

Man har under en längre period förberett förändringen men under en inkörningsperiod finns risk för förseningar eftersom många sophämtare är nya i sitt område.

Under veckan som föregick entreprenörsbytet tömdes tyvärr inte alla sopor i Stockholm. Det har resulterat i många fulla behållare runt om i Stockholm.
Stockholm stad arbetar med entreprenören för att lösa detta så fort som möjligt.
Stockholm vatten och avfall ber alla Stockholmare om hjälp med att göra övergången så smidig som möjligt genom att sortera soporna extra noggrant.

Stockholm vatten och avfall uppmanar alla kunder att anmäla varje utebliven hämtning. Anmälan görs i första hand via e-tjänsten om du är fastighetsägare. I andra hand via webbformulär eller mejl. Om du är boende i flerfamiljshus kan du mejla till kund@svoa.se. Kundtjänst tar hand om reklamationer även utanför telefontid.
Alla inkomna reklamationer registreras och skickas till entreprenören.

Föreningen har idag den 9 oktober anmält utebliven sophämtning på Hanna Rydhs gata.