Hundbajspåsar

Det ligger mycket hundbajspåsar på vår gård, både på gräsmattor och utanför portar. Hundbajspåsar ska läggas i soporna och inte sparas på gården för senare tillfälle. Detta för allas trevnads skull och för att undvika hundbajs utspritt på gården om djur får tag på påsarna.

Felaktiga parkeringsböter 1 April 2024

Den 1 April har Aimo park felaktigt satt parkeringsböter på alla bilar, trots att vi från och med idag har avskaffat parkeringstillstånden.

Vi har samlat in dem parkeringsböter som satt kvar på bilarna idag vid lunchtid. Har du hunnit ta din egen parkeringsbot – vänligen lägg ner den i brevlådan i tvättstugan så att vi i föreningen kan hantera dessa med Aimo park.
Inga parkeringsböter ska betalas.

Vänliga hälsningar Styrelsen

OVK-besiktning v.11-12

Under vecka 11-12 (13-21 mars) kommer OVK besiktning att utföras i alla lägenheter.

Hus 1, port 2-6, den 13/3
Hus 2, port 8-12, den 14/3
Hus 3, port 14-18, den 15/3
Hus 4, port 20-24, den 16/3
Hus 5, port 26-30, gjordes i december
Hus 6, port 32-36,den 17/3
Hus 7, port 38-42, den 20/3
Hus 8, port 44-48, den 21/3

Avsaknad av varmvatten i port 14-36

Hus 3-6 (port 14-36) saknar för tillfället varmvatten.
Detta beror på en trasig styrventil för varmvattnet.

Problemet är felanmält men tyvärr tar det upp till tre dagar innan en ny styrventil kan levereras och kommer inte kunna åtgärdas förrän dess.

Detta är inte kopplat till bekymret med värmen inomhus som vi haft problem med senaste veckan.

Byte av torktumlare

Nya torktumlare till tvättstugan är beställda men på grund av lång leveranstid kommer bytet att ske först under januari månad.
Exakt datum för byte kommer närmare installationen.

En översyn av torkskåpen kommer också att göras men inget beslut om eventuell åtgärd finns i dagsläget.

Problem med värmen i lägenheter

Det råder just nu problem med värmen i lägenheterna efter montering av de nya termostaterna.
Styrelsen arbetar med problemet och har felanmält detta till Värmex.


Upplever du att din lägenhet är kall eller att dina element är kalla, kontakta styrelsen@hannarydh.se eller styrelsetelefonen för felanmälan.

Vattnet avstängt under vecka 26

Under vecka 26 (23-26 juni) kommer vattnet vara avstängt till och från under hela veckan mellan klockan 8-16 i alla hus.

Tvättstugan kommer under hela veckan att vara ej bokningsbar mellan klockan 7-17.

Detta på grund av förebyggande arbete för byte av termostaterna.

 

 

Borttagande av tidningsåtervinningen

Under vecka 26 kommer en grävmaskin som kommer att ta bort den nuvarande tidningsåtervinningen för att istället gräva ner en moloktunna för vår matåtervinning.

De boende hänvisas därmed till Fredrika Bremers gata för tidningsåtervinning.

Styrelsen Brf. Långpannan

Sophantering

Vi uppskattar om man inte slänger grovsopor intill våra sopcontainrar på parkeringen.
Grovsoprum finns på den övre parkeringen. Är det så att man har problem med sina nycklar efter att grovsoprummet har låsts kontaktar man styrelsen@hannarydh.se.

Styrelsen Brf. Långpannan

 

Ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening i LÅNGPANNAN i Stockholm kallas härmed till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
TID:                      29 MAJ 2018     KL 1900
PLATS:                 VÅRFRUKYRKAN, Fruängens kyrkogata 3

DAGORDNING
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
7. Val av minst två rösträknare
8. Fråga om kallelse skett i behörighet ordning
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning
10. Genomgång av revisorernas berättelse
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Presentation av HSB-ledamot
18. Beslut om antal revisorer och suppleant
19. Val av revisor/er och suppleant
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen
1. Föreningens trivselregler
2. Byte av revisionsbyrå
24. Föreningsstämmans avslutande

Efter stämman finns det möjlighet till information från styrelsen och frågestund.

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens maka eller sambo eller om ombudet är medlem i föreningen. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämma kan rösta för sig själv samt den medlem som företräds genom fullmakt. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde.

Styrelsen brf. Långpannan