Utfört underhåll

Här kan du se när föreningen har gjort större underhåll av fastigheten.

2020
Målat om putsen på nedre delen av alla hus.

2021
Installation av 20 laddstolpar för elbilar.

2020
Renovering av insteg vid portar samt byte till nya portar.
Värmejustering av värmesystemet inkl. byte av ventiler och termostat i lägenheter.
Alla stammar genomgicks av entreprenör för att återfå ursprungligt flöde.
Radonmätning genomförd, inga gränsvärden överskreds.
Installation av 7 laddstolpar för elbilar.

2019
Byte av fönster och balkongdörrar.
Ommålning och justering av parkeringsplatser.

2018
Nytt låssystem i föreningen och installation av porttelefon.

2016-17
Renovering av balkonger och fasad, måleri av takfötter samt utbyte av fasadplåtar vid takfötter och balkongräcke.
Byte av samtliga tak.

2015
Målning av källarutrymmen.
Spolning av samtliga avloppsstammar.

2014
Installation av ny värmeväxlare i den sekundära undercentralen för fjärrvärme.
Målning av källargångar och dammbindning av golv.

2013
Byte av utomhusbelysning till LED armatur på innergård, portar och parkering.
Byte av frånluftsfläktar i alla hus.
Nyinstallation av primär undercentral för fjärrvärme.

2012
Trapphusen grovstädades och golven behandlades.
Uppgrävning och byte av dagvattenledning vid hus 4 (norra sidan) och i samband med detta även isolering av grunden.
Målning av samtliga källarfönster.
Upprättat och byggt en MC-parkering.
Installation av STOKABs fastighetsfibernät.

2011
Totalrenovering av trapphus, målning & belysning (LED).
Filmning av dagvattenbrunnar.

2010
Alla stammar genomgicks av entreprenör för att återfå ursprungligt flöde.
Horisontella och vertikala avloppsstammar renoverades och byttes viss mån ut.

2009
Kallvattenkranarna i källargångarna bytta.
Alla stammar spolades och vissa filmades.

2008
Byt samtlig armatur i källargångarna till ett energisnålare alternativ.
Inspektion av ventilationskanaler.
Byte av vissa avloppsstammar i källarna.
Hyresgästernas badrum fukttestades.
Energibesiktning utförd.
Förbättrat asfaltsbeläggningen på parkeringen vid Fredrika Bremers gata.
Upprensning av buskage på gården.
Slamsugning av dagvattenbrunnar.
Nya fasta utemöbler installerades.

2007
Införande av gästparkering.
Installation av fiberoptisk fastighetsnät.
Reparation av husens skärmtak..
Installation av lekredskap för barn i de yngre åldrarna
Förbättrat asfaltsbeläggningen på parkeringen vid Mickelbergsvägen.
Översyn och lagning av frånluftsventiler.
Målning av ledstänger till källarnedgångar.

2006
PCB-fogar sanerade i alla hus.
Yttertaken lagades och målades.
Vindsbjälklagen tilläggsisolerades.
Sopnedkasten stängdes och det installerades markbehållare för hushållsavfall och returpapper.
Alla yttre källardörrar byttes.
Besiktning av lekplatser visst underhåll och installation av nya säkrare gungor.
Infartsbommar uppsattes på infarterna till gården.

2005
Tvättstugan totalrenoverades.
Alla ytterportar renoverades.
Bytt alla stuprör samt spolat avloppen till stuprören.
Radonmätning genomförd, inga gränsvärden överskreds.