Utfört underhåll

Här kan du se när föreningen har gjort större underhåll av fastigheten.

2019
Byte av fönster och balkongdörrar.

2018
Nytt låssystem i föreningen och installation av porttelefon.

2016-17
Renovering av balkonger och fasad, måleri av takfötter samt utbyte av fasadplåtar vid takfötter och balkongräcke.
Byte av samtliga tak.

2015
Målning av källarutrymmen.

2014
Installation av ny värmeväxlare i den sekundära undercentralen för fjärrvärme.
Målning av källargångar och dammbindning av golv.

2013
Byte av utomhusbelysning till LED armatur på innergård, portar och parkering
Byte av frånluftsfläktar i alla hus
Nyinstallation av primär undercentral för fjärrvärme

2012
Trapphusen grovstädades och golven behandlades
Uppgrävning och byte av dagvattenledning vid hus 4 och i samband med detta även isolering av grunden
Målning av samtliga källarfönster
Upprättat och byggt en MC-parkering
Installation av STOKABs fastighetsfibernät

2011
Totalrenovering av trapphus, målning & belysning (LED)
Filmning av dagvattenbrunnar

2010
Alla stammar genomgicks av entreprenör för att återfå ursprungligt flöde
Horisontella och vertikala avloppsstämmar renoverades och byttes ut

2009
Kallvattenkranarna i källargångarna bytta
Alla stammar spolades och vissa filmades

2008
Byt samtlig armatur i källargångarna till ett energisnålare alternativ
Inspektion av ventilationskanaler
Byte av vissa avloppsstammar i källarna
Hyresgästernas badrum fukttestades
Energibesiktning utförd
Förbättrat asfaltsbeläggningen på parkeringen vid Fredrika Bremers gata
Upprensning av buskage på gården
Slamsugning av dagvattenbrunnar
Nya fasta utemöbler installerades

2007
Införande av gästparkering
Installation av fiberoptisk fastighetsnät
Reparation av husens skärmtak
Installation av lekredskap för barn i de yngre åldrarna
Förbättrat asfaltsbeläggningen på parkeringen vid Mickelbergsvägen
Översyn och lagning av frånluftsventiler
Målning av ledstänger till källarnedgångar

2006
PCB-fogar sanerade i alla hus
Yttertaken lagades och målades
Vindsbjälklagen tilläggsisolerades
Sopnedkasten stängdes och det installerades markbehållare för hushållsavfall och returpapper.
Alla yttre källardörrar byttes
Besiktning av lekplatser visst underhåll och installation av nya säkrare gungor.
Infartsbommar uppsattes på infarterna till gården

2005
Tvättstugan totalrenoverades
Alla ytterportar renoverades
Bytt alla stuprör samt spolat avloppen till stuprören
Radonmätning genomförd, inga gränsvärden överskreds.