Extra föreningsstämma

Medlemmarna i HSB’s Bostadsrättsförening LÅNGPANNAN i Stockholm kallas härmed till 

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA FÖR BESLUT OM FÖNSTERBYTE OCH STADGEÄNDRING
TID:20 MARS 2018KL 1900
PLATS: VÅRFRUKYRKAN
Fruängens kyrkogata 3 

DAGORDNING
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
7. Val av minst två rösträknare
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
9. Stadgeändring i andra läsningen, beslut tas med 2/3 majoritet
10. Beslut om styrelsens förslag om fönsterbyte, beslut tas med 1/2 majoritet
11. Beslut om ingrepp i lägenheten under fönsterbyte (1-2 dagar per lägenhet), beslut tas med 2/3 majoritet
12. Beslut om övertagande av underhållsansvar under fönsterbyte (1-2 dagar per lägenhet), beslut tas med 1/2 majoritet
13. Extra föreningsstämmans avslutande 

Handlingarna är utdelade i din brevlåda men här kan du också ladda ner dina handlingar.

Efter stämman finns det möjlighet till information från styrelsen och frågestund. 

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens maka eller sambo eller om ombudet är medlem i föreningen. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämma kan rösta för sig själv samt den medlem som företräds genom fullmakt. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde.

Styrelsen brf. Långpannan